Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van pedicure praktijk Les Pieds voetverzorging Marijke

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen  voetverzorging Marijke en een cliënt waarop Voetverzorging Marijke deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Les Pieds voetverzorging Marijke
Voetverzorging Marijke zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetverzorging Marijke zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorging Marijke melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Voetverzorging Marijke 50% van de behandelkosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetverzorging Marijke de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Voetverzorging Marijke moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Voetverzorging Marijke vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetverzorging Marijke vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Voetverzorging Marijke is betaling in termijnen mogelijk.
                                                                                               
5. Personeel in de praktijk
Voetverzorging Marijke heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien   Voetverzorging Marijke   dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Voetverzorging Marijke niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Voetverzorging Marijke.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Voetverzorging Marijke vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 Voetverzorging Marijke  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart. Voetverzorging Marijke  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorging Marijke zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Voetverzorging Marijke is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetverzorging Marijke verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Voetverzorging Marijke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetverzorging Marijke is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Voetverzorging Marijke  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
Voetverzorging Marijke geeft de cliënt zeven dagen garantie op behandelingen en 14 dagen op producten. Deze garantie vervalt indien:
•   De cliënt andere dan de door Voetverzorging Marijke geadviseerde producten heeft gebruikt.
•   De cliënt de adviezen van Voetverzorging Marijke niet heeft opgevolgd.
•   De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
•   De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
Voetverzorging Marijke  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetverzorging Marijke meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetverzorging Marijke.
Voetverzorging Marijke  moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetverzorging Marijke de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetverzorging Marijke en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetverzorging Marijke het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Voetverzorging Marijke en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Tiel, 1 januari 2014